Vårt hållbarhetsarbete

Sedan starten har WaterCircles fokuserat på hållbarhet. Vi bygger vår verksamhet på FN:s hållbarhetsmål. Att använda vår expertis för att hjälpa våra kunder att förebygga skador är vårt viktigaste bidrag för miljön, samtidigt som vi erbjuder hållbara lösningar för de skador som uppstår.

Inledning

Vårt samhällsuppdrag är att skapa ekonomisk och social trygghet för privatpersoner och de näringslivssegment där vi verkar.

Grundtanken inom försäkring är att personer som utsätts för en plötslig skada eller olycka inte ska behöva stå för de kostnader som uppstår helt själv. Genom att gå med i ett försäkringskollektiv, så som WaterCircles, delar man tillsammans med övriga personer i kollektivet på de finansiella risker som kan uppstå. Förutom att ge ekonomisk och social trygghet för individen leder det till ett finansiellt kapital som krävs för att bygga försäkringskollektivet. Försäkringar har därför varit en central förutsättning för utvecklingen av det moderna välfärdssamhället och lokalsamhällena. Detta blir minst lika viktigt i framtiden med de förändringar som vi kan förvänta oss till följd av klimat- och miljöförändringar och andra omvärldsförändringar.

FN:s klimatrapport från 2021* slog fast att den globala uppvärmningen går snabbare än tidigare och att det är vi människor som bär ansvaret. Delar av utvecklingen är redan oåterkalleliga. I Norge och Sverige förväntas klimatförändringarna leda till en ökning av naturskador som översvämningar, nederbörd, stormar och jordskred. Det är faktorer som kommer att påverka oss alla i samhället och även oss som försäkringsbolag. Klimatförändringarna ökar riskerna för fysiska skador och nya sjukdomar. Det är därför viktigt för oss som försäkringsbolag att förstå konsekvenserna av vad detta innebär för att kunna förebygga och undvika särskilda skador i framtiden.

För oss på WaterCircles innebär bl.a. detta att vi strävar efter att skapa ringar på vattnet i hållbarhetsfrågor med hopp om att påverka andra och positivt bidra till samhällets utveckling.

Försäkringsbolaget WaterCircles Forsikring ASA bildades 2016 och har fortsatt den verksamhet som etablerades i de norska och svenska agentbolagen 2010 och som haft WaterCircles som varumärke. Dessa dotterbolag såldes den 30 april 2021. Som en del av transaktionen har ett sju-årigt distributionsavtal ingåtts mellan WaterCircles och agentbolagen, vilket säkerställer WaterCircles ensamrätt att vara försäkringsgivare för agentbolagen även i framtiden.

WaterCircles är en utmanare på den nordiska försäkringsmarknaden. Sedan etableringen har verksamheten successivt gått från att vara i en entreprenörsfas till att nu vara ett etablerat försäkringsbolag.

WaterCircles har sedan starten engagerat sig i miljö och hållbarhet, med certifieringar som Bra Miljöval och ISO 14001 i Sverige samt Miljøfyrtornet i Norge. Samarbeten inleddes tidigt med både Naturvernforbundet och Naturskyddsföreningen för att skapa hållbara försäkringar och kommunicera skadeförebyggande åtgärder. Hållbara försäkringar har varit en central del av bolagets strategi sedan bolaget grundades. Under 2021 och 2023 har företaget valt att tills vidare dra sig ur dessa certifieringar då det är kostnads- och tidskrävande för ett litet företag som WaterCircles att bli certifierade i båda länder, samtidigt som företaget framöver vill fokusera ännu mer aktivt på hållbarhetsarbetet. WaterCircles kommer att bygga vidare på och vidareutveckla den kunskap och erfarenhet inom klimat och miljö de burit med sig ​​sedan 2010.

Under 2021 beslutade företagets styrelse om nya riktlinjer för socialt ansvar och hållbarhet. År 2022 anställdes även en hållbarhetsansvarig på företaget.

WaterCircles är en kunskapsbaserad verksamhet, men även vi kan bidra till ett mer hållbart samhälle genom att bl.a. minska vårt eget klimatavtryck, ha energieffektiva lokaler och begränsa resandet med fossila bränslen för medarbetarna. Vår viktigaste påverkan i förhållande till miljön är trots allt att förhindra att skador uppstår – skador som inte sker lämnar inte heller något miljöavtryck. Genom våra inköp kopplade till skaderegleringen, samt våra investeringar, har vi också möjlighet att påverka. Enligt Claims Carbon Institute står skaderegleringar för bilar och egendom för 1 % av de globala koldioxidutsläppen världen över.

* IPCC-rapporten Climate change 2021 The physical science basis

FN:s hållbarhetsmål

WaterCircles baserar sitt hållbarhetsarbete på FN:s hållbarhetsmål. Det innebär att WaterCircles verksamhet arbetar med frågor som rör klimat och miljö, sociala förhållanden, god bolagsstyrning och ekonomi, för att säkerställa att kommande generationer har samma möjligheter som vi har idag. Som försäkringsbolag har vi möjlighet att påverka de flesta av FN:s hållbarhetsmål.

Av FN:s 17 hållbarhetsmål har WaterCircles valt följande fokusområden:

7. God hälsa
8. Anständigt arbete och ekonomisk tillväxt
11. Hållbara städer och samhällen
12. Ansvarsfull konsumtion och produktion
13. Stoppa klimatförändringarna

Våra intressenter är våra kunder, anställda, aktieägare och samhället i stort.

Utifrån detta har vi valt våra fokusområden – områden där vi bäst kan bistå med att nå hållbarhetsmålen. Våra intressenters behov kan delas in i fem områden:

 • klimat
 • ett säkrare och mer hållbart samhälle
 • engagerade medarbetare
 • ansvarsfulla investeringar
 • god ledning och kontroll

Några av insatsfaktorerna kommer att stödja flera av fokusområdena. Exempelvis ska arbetet med skadeförebyggande insatser för ett säkrare och mer hållbart samhälle också bidra till ett bättre klimat och minskade CO2-utsläpp genom att minska uppkomsten av skador och reparationer.

Klimat

Under 2021 utarbetade WaterCircles en temabaserad kvalitativ klimatriskanalys, parallellt med den ordinarie riskanalysen för operativ risk. Detta för att tydliggöra vikten av klimatförståelse och klimatfokus i alla delar av verksamheten. Klimatrisk kommer i framtiden att integreras i företagets riskhanteringsprocess. Även kvantitativa scenarioanalyser kommer att utarbetas, riktade specifikt mot klimatrisk.

Hur definierar vi klimatrisk?

Vi definierar klimatrisk som samhällets risker till följd av att klimat- och klimatpolitikens utveckling. Klimatrisk är en naturlig del av finansbranschens förvaltningsansvar och består av följande delar:

 • Fysisk risk
 • Risk utifrån klimat- och väderrelaterade händelser, t.ex. översvämning, storm, värmebölja, torka m.m.
 • Övergångsrisk
 • Risker till följd av övergången till ett koldioxidsnålt samhälle. Förändringar i politik, teknik m.m. kan leda till förändringar i värdet på många tillgångar.
 • Ansvarsrisk
 • Ersättningsanspråk relaterade till beslut eller brist på beslut som kan kopplas till klimatpolitik eller klimatförändringar.

Skadeförsäkringsbolag är direkt exponerade för fysisk risk till följd av klimatförändringar. Klimatförändringarna gör att vi i allt högre grad utsätts för olika typer av risker än tidigare, inte minst relaterade till ersättning för skador orsakade av väderrelaterade händelser. En isolerad extremväderhändelse kan inte hänföras till klimatförändringar, men klimatförändringar innebär att frekvensen och intensiteten av extremväder kommer att öka. En ökning av extremväder kommer med största sannolikhet att resultera i större och tätare skadeutbetalningar.

Ett förändrat klimat, till exempel nya nederbördsmönster, gör också att skador uppstår i andra delar av landet än vad som historiskt varit normalt. För sakförsäkringsbolag är det därför mycket viktigt att ha tillgång till så mycket data som möjligt som tydliggör riskbilden. Anpassning och förebyggande är också en nyckel för att säkerställa att kostnaderna för skador hålls så låga som möjligt.

​Ökad skadefrekvens skulle kunna öka samhällets totala kostnader för reparationer och återuppbyggnad efter extremväder. Premierna kan därför komma att öka, eftersom det kräver större inbetalningar för att hålla det kollektiva skadeförsäkringssystemet intakt. Det kan i sin tur innebära ökade kostnader för konsumenterna.

Försäkringar består huvudsakligen av ett-åriga avtal som ger försäkringsbolagen möjlighet att löpande ändra priser och täckningsomfattning. Ökade skadeersättningar kommer att täckas genom höjda premier eller förändringar i täckningens omfattning. I ett längre perspektiv, och inte minst ur ett samhällsperspektiv, kommer kraftigt ökade skadeersättningar till följd av klimatförändringarna att vara problematiskt, eftersom det i slutändan kan leda till att försäkringspremien blir för hög eller att vissa områden inte går att försäkra. Detta kan ha stor inverkan på värdet av bostäder och fastigheter i framtiden.

För försäkringsbolagen är det avgörande att själva ha ekonomiskt skydd när större incidenter inträffar. I Norge fungerar Naturskadepoolen som ett sådant skydd.

Vattenskador orsakade av nederbörd som orsakar ytvatten eller frost omfattas inte av naturskadeförsäkringen och ska därför täckas av annan försäkring, såsom byggnadsförsäkring för den enskilda fastigheten och/eller lösöreförsäkring.

Mängden kraftiga nederbörd och regnöversvämningar förväntas öka och förekomma oftare än tidigare (jfr NOU 2018:17). Städer är särskilt utsatta på grund av koncentrationen av infrastruktur och ekonomiska tillgångar. Det har vi upplevt i Norge (Asker, Bærum och Fredrikstad) och stora delar av Europa sommaren 2021. Men det är inte bara storstäderna som är utsatta. Svensk Försäkring har beräknat kostnaderna för översvämningarna i Gävleborg och Dalarna sommaren 2022 till nästan en halv miljard kronor från över 7 000 ersättningskrav till försäkringsbolag.

Utöver naturskadepoolen återförsäkrar sig WaterCircles genom den internationella återförsäkringsmarknaden och har ett avtal med Munich Re. Munich Re är världens största återförsäkrare med en solid rating.

Så länge dessa system har tillräcklig soliditet är systemet inte hotat. Men på längre sikt kan kostnaderna för klimatförändringarna sätta press på återförsäkringsbolagen, genom att priset på återförsäkring går upp eller skador utesluts.

Ansvarsrisk är högst relevant inom sakförsäkring, till exempel genom att försäkringsbolagen håller en kommun ansvarig om ett hus får byggas om på samma plats efter att ha drabbats av översvämning. Detsamma kan inträffa för ett otillräckligt allmänt avloppssystem. I Overvannutvalgets rapport (jfr NOU 2015:16) påpekas att närmare 60 % av kommunerna i Norge anser att kapaciteten i avloppssystemet inte är tillräcklig för att klara förväntad nederbörd i framtiden. Om ett försäkringsbolag måste göra utbetalningar och kan koppla detta till bristande omsorg eller sämre beslut från en kommuns sida, kan bolaget söka regress eller gå till domstol för att få hela eller delar av det aktuella betalningsbeloppet täckt. Det finns många exempel på sådana fall på olika platser i Norge. WaterCircles försäkrar inte kommuner.

På global nivå beräknades förlusterna för försäkringsbolag i samband med naturkatastrofer och miljöförstöring av människor uppgå till så mycket som 120 miljarder USD år 2021.*

God kunskap om hållbarhet hos våra medarbetare är viktig för att vi ska kunna ge våra kunder goda råd och för att vi ska kunna göra korrekta riskbedömningar. Vi måste utbilda våra medarbetare och öka vår interna kompetens och medvetenhet.

Hur påverkar detta WaterCircles?

Vi tror att klimatrisken kommer att få en bred påverkan och påverka ekonomin på många områden inom alla regioner där vi är verksamma. Detta kommer främst att påverka våra kunder och deras behov av olika försäkringsprodukter, men klimatrisken kommer sannolikt att slå ganska olika inom de enskilda produkterna och risktyperna både vad gäller tidsaspekten och omfattningen. Klimatförändringarna kommer att medföra både nya hot och möjligheter på kort, medellång och lång sikt. Den största osäkerheten är den som ligger i omställningsrisken, eftersom den ligger i framtiden och att det är svårt att förutse konsekvenserna av bland annat teknisk utveckling och konsumentbeteenden. Klimatförändringarna kommer att påverka hela värdekedjan och valet av metoder och material vid skaderegleringen. Flera initiativ har lanserats som ska bidra till ökad återanvändning som stödjer den cirkulära ekonomin.

Hur arbetar vi med klimatfrågor i det dagliga arbetet?

Det ligger i företagets ambition att påverka människor, miljö och samhället omkring oss på ett positivt sätt.

Framtidsinriktad riskförståelse och riskhantering är avgörande för rätt pris på försäkringar och helt centralt i vår affärsstrategi. Miljö- och klimatförändringar påverkar riskbedömningen och prissättningen av försäkringar. Fortlöpande bedömningar görs baserat på extremväder och förändringar i riskexponering, baserat på historiska erfarenheter, expertbedömningar och framtidsprognoser.

Hållbarhetsbedömning är en integrerad del av våra beslutsprocesser, t.ex. strategiska projekt eller produktutvecklingsprocesser. I enlighet med riktlinjerna för produktutveckling ska företaget bedöma särskilda klimat- och/eller miljöförhållanden vid utveckling av nya produkter och förändringar av befintliga produkter. I framtiden kommer det att ske stora förändringar inom de flesta sektorer till följd av teknisk utveckling och nya regelverk som kräver att klimat- och miljöåtgärder genomförs. Vi kommer att använda vår kunskap och expertis för att utveckla produkter, erbjuda nya produkter och implementera ny och relevant risktäckning. Exempel på var detta har genomförts är kring området solpaneler som fr.o.m. 2021 ingår som en del av villkoren för villor och fritidshus i Norge och Sverige.

Genom vår underwriting-process och skadeförebyggande arbete finns också ett stort fokus på klimatet. Goda skadeförebyggande råd till kunder, krav på säkerhetsåtgärder och rabatter för riskminimerande åtgärder för kunder är centrala i WaterCircles hållbarhetsarbete.

Vi arbetar nu med att se hur vi i ännu högre grad kan använda vår kunskap om konsekvenserna av klimat- och naturförändringar till nya skadeförebyggande åtgärder och uppdateringar av våra produkter. En viktig del av detta kommer att vara att hjälpa våra kunder och samhället i stort att undvika skador och när skador väl inträffar, göra mer hållbara val.

Vi är också måna om vårt sociala ansvar och kommer framöver att i större utsträckning följa upp vårt miljöarbete med våra kunder, partners, leverantörer och de företag som vi samarbetar med.

* https://www.munichre.com/en/company/media-relations/media-information-and-corporate-news/media-information/2022/natural-disaster-losses-2021.html

Tryggare samhälle

WaterCircles arbetar långsiktigt med fokus på att minska skaderisken och skadeomfattningen. När skadan har inträffat ska hållbara lösningar väljas så långt det är möjligt för kundens och samhällets bästa.

Skadeförebyggande

Ett hållbart samhälle – vårt löfte

Genom vår verksamhet har vi byggt upp kompetens inom förebyggande av hälsoskador, brand, översvämning och andra väderhändelser, trafikolyckor och andra skador. Denna kunskap ska i möjligaste mån gynna samhället i stort, samtidigt som vi bygger kompetens och arbetar för att förebygga skador inom nya riskområden.

En skada som inte inträffar är det mest hållbara alternativet

En skada som inte har inträffat kräver varken reparation, nya delar och material eller avfallshantering, arbete eller transport. Skador som inte har inträffat lämnar inget klimatavtryck. När skador förhindras finns resurser kvar i kretsloppet. Det är inte heller en ekonomisk börda för kunderna, oss eller samhället. Därför är vår viktigaste uppgift att i första hand att förebygga skador.

Ett viktigt bidrag till hållbarhetsarbetet i WaterCircles är att ge råd till kunder och samhälle om skadeförebyggande. Det kan bland annat vara genom att ge kunder råd om underhåll och funktionsförbättring. Vi strävar efter att på bästa möjliga sätt ge råd och rekommendationer till våra kunder om vilka åtgärder som bör vidtas för att förhindra framtida skador eller för att förhindra att ytterligare skador uppstår.

Vi har som ett strategiskt mål att vara det omtänksamma och personliga försäkringsbolaget. Den personliga dialogen som vi har med kunderna gör att vi kan ge individuella och konkreta råd om skadeförebyggande i kunddialogen. Detta är även en inbyggd rutin hos våra partners som när de är ute hos kunderna ger skadeförebyggande rekommendationer.

Utöver den direkta kunddialogen sprider vi kunskap och information inom hållbarhet och socialt ansvar bland annat genom de regelbundna nyhetsbrev vi skickar till våra kunder, på vår hemsida och i våra sociala medier.

Skadeförebyggande information kommuniceras även i WaterCircles villkor, till exempel vid säkerhetsåtgärder som premieras genom rabatter.

Det skadeförebyggande arbetet är också viktigt när vi väljer partners. Vi har bland annat ett samarbete med Norsk Hyttelag som bygger på att vi tillsammans kan ta fram relevanta råd om relevanta skadeförebyggande åtgärder för fritidshus till sina medlemmar och våra kunder.

Ett annat samarbete är Norges Seglarförbund. Vi har lång kunskap om hur man minskar båtskador och samarbetet gör att vi kan bidra med skadeförebyggande åtgärder för båtägare som en del av vårt samhällsuppdrag.

WaterCircles erbjuder också hållbara lösningar genom ett arbete med att bl.a. motivera bättre hälsa. Detta ger ökad livskvalitet och förebygger ohälsa och skador. Utöver våra försäkringsprodukter erbjuder vi även i Norge en hälsolinje som kan hjälpa till med råd kring kundernas frågor kring hälsa, under graviditet och förlossning samt hjälp med psykisk vård.

Syftet med det skadeförebyggande arbetet är att ge kunderna kunskap och motivation att förebygga och begränsa skador.

Hållbar skadereglering

Minska CO2-utsläppen – vårt löfte

WaterCircles verksamhet ska ha minsta möjliga negativa påverkan på den yttre miljön. Vi ska arbeta för att minska miljö- och klimatkonsekvenserna i skadeprocesserna. Vi ska också ställa krav på och följa upp våra partners miljö- och klimatutsläpp och att de fungerar på ett energieffektivt sätt, inklusive att minska och återvinna avfall i största möjliga utsträckning.

WaterCircles ska bidra till att stärka samhällets kunskap om klimatförändringarnas påverkan på miljön. Medan vårt huvudfokus ligger på att förebygga skador måste vi finnas där när miljö- och klimatrelaterade skador uppstår.

De största indirekta utsläppen sker i skadeprocesserna. Skador som uppstår kan vara en belastning för miljön eftersom det kräver resurser för att reparera eller ersätta skadan. Den största möjligheten att minska CO2-intensiteten ligger därför i att tillsammans motivera kunder, leverantörer och andra partners att göra mer klimat- och miljövänliga val när man ska kompensera för skador och stimulera till mer återanvändning och en cirkulär ekonomi.

Vi ska bidra till EU:s måluppfyllelse genom att minska CO2-avtrycket med ökat fokus på materialval i skadeprocesserna. Inom skadehanteringen genomförs flera relevanta åtgärder och vi arbetar kontinuerligt med att minska klimatutsläppen när skador inträffar. Som en liten aktör är det naturligt att inom vissa områden följa de stora försäkringsbolagens ledning. Exempelvis vid ingående av samarbetsavtal med samma certifierade leverantörer som genomfört miljöåtgärder i sina skadeprocesser.

Vi kräver att våra hantverkare och verkstäder använder miljösmarta material, restprodukter ska tas om hand och sanering ska ske enligt angivna krav. Vi har stort fokus på lokala reparationer och tar in relevant expertis för att säkerställa korrekt och ändamålsenlig rättelse. I vår skadereglering reparerar vi skadade produkter och använder begagnade delar där så är möjligt.

Konkreta åtgärder vi vidtar i samband med skadereglering:

Bilskador
När det gäller vagnskador utgår all skadereglering utifrån att reparationen ska vara hållbar. WaterCircles strävar alltid efter att reparationer görs med använda snarare än nya reservdelar.

Under 2022 genomförde WaterCircles 974 byten av vindrutor och drygt 900 glasreparationer på bilar. Genom att reparera hälften av våra kunders glasskador istället för att byta ut hela glasrutan gjorde vi en besparing på ca 43 ton koldioxid. Det är lika mycket koldioxid som en bensindriven bil släpper ut om den körs 6 varv runt jorden eller om man dammsuger i 126 000 timmar. Varje gång man reparerar en glasskada istället för att byta hela vindrutan så sparar man 44 kg koldioxid.

Tillgång till bättre insikt och data gjordes nyligen tillgänglig genom skadebedömningssystemet DBS, där begagnade delar kan beställas från de leverantörer som ansvarar för att reparera skadan. WaterCircles har ett mål på 15 % återvunna delar inom motorskadereglering 2025.

Idag reparerar vi 80 % av alla bilar, mot tidigare 60 %. Samtliga bilar, alltså 100 %, går tyvärr inte att reparera. Generellt sett byts många bilrutor ut innan det är nödvändigt. Vi har därför inlett ett samarbete med specialister inom området lagning av stenskott. Våra leverantörer kommer alltid i första hand att försöka reparera en stenskottsskada istället för att byta ut hela rutan. Så länge din säkerhet inte äventyras, och bilglaset blir så gott som nytt igen, kommer våra leverantörer att välja att reparera snarare än att slänga hela glasrutan. Det innebär lägre kostnader för kunden och kortare väntetid samtidigt som vi bidrar till mindre avfall.

I den svenska verksamheten kan kunderna låna en s.k. miljöbil (elbil, ladd- eller elhybridbil) när kundens egen bil är på verkstad för reparation.

Byggnader
Byggbranschen har en stor resursförbrukning som främst består av mineraler och metaller men även en betydande andel fossila bränslen. Resursanvändningen leder till stora mängder avfall och stora direkta och indirekta utsläpp av växthusgaser. Vi fokuserar på:

 • Att torka mer av byggnaderna istället för att riva allt som är vattenskadat.
 • Vi sorterar avfallet på olycksplatsen.
 • Vi överväger att använda videobesiktningar av byggskador genom In4mo.
 • Vi söker lokala leverantörer för reparation och förbättring, men vi har också samarbeten med rikstäckande sanerings- och hantverksföretag som besitter bred kompetens och har fokus på hållbarhetsmål.
 • Åtgärder för att minska transportbehovet för leverantörer vid reparation av skador samt krav att de ska använda el-/hybridbilar.

Båtskador
Vi ser till att destruktion av båtvrak sker på godkända mottagningsplatser.

Elektronik
Produktion av elektroniska föremål som smartphones, datorer m.m. kräver stora mängder resurser och skapar stora mängder elektroniskt avfall. Vi fokuserar på att öka reparationerna av mobiltelefoner och annan hemelektronik istället för att köpa nytt.

Generellt
Vårt arbete syftar till att i större grad automatisera vår skadereglering vilket sparar tid, pappersanvändning och kostnader.

All betydande upphandling sker lokalt. Det innebär att våra avtalspartners/leverantörer så långt det är möjligt finns tillgängliga i närområdet där behovet finns, eller på platsen där skadan uppstått.

Vid skadereglering där vi får äganderätt till ett objekt av flera skäl, säljer vi varorna så långt det är möjligt på andrahandsmarknaden. I mars 2022 genomförde vi bland annat en försäljning av ett vattenskadat lager där all vinst gick till Röda Korset öronmärkt till krigsoffren i Ukraina.

Vi har etablerat ett projekt med nordiska miljörådgivare för att utvärdera vilka som är de bästa riktmärkena för att mäta påverkan vår egen skadereglering har på miljön och vilka mål vi bör sätta upp. Hittills har vi inte haft tillräckligt fokus på att kvantifiera de åtgärder vi genomfört.

Minska det egna klimatavtrycket

Även om det område där vi kan påverka miljön allra mest är genom vår skadereglering för våra kunder, så fokuserar vi också på vad vi kan göra mer som försäkringsbolag. Styrelsen har beslutat att vi ska utgå från FN:s försiktighetsprincip för skyddande av miljön, använda miljöledningssystem för vår verksamhet samt mäta och arbeta för att minska våra egna miljöutsläpp. Vi utövar aktivt hyresgästinflytande i de kontorslokaler vi hyr i Oslo och Stockholm.

WaterCircles har en långsiktig ambition att uppnå nollutsläpp från den egna verksamheten och ska uppnå detta genom att kontinuerligt minska direkta och indirekta utsläpp relaterade till bland annat energiförbrukning och resor. Vilka åtgärder som krävs för att uppnå denna ambition kommer att vara ett centralt tema i strategiprocesserna de kommande åren.

Hur långt vi har kommit med våra hållbara klimatåtgärder i verksamheten varierar en del i de länder där vi är verksamma.

Våra inköpsriktlinjer förutsätter att alla inköp ska ske från företag som är miljömärkta och har ett aktivt miljöfokus. Statistiken för WaterCircles i Sverige från 2022 visar att:

• Av allt papper för kontorsbruk och trycksaker var 100 % miljömärkt.
• Av de livsmedel som köptes in till kontoret var 99 % KRAV-märkt eller ekologisk.
• All energi på kontoret var 100 % märkt med Bra Miljöval.

Vår svenska verksamhet har även antagit en resepolicy som syftar till att minska resandets miljöpåverkan så mycket som möjligt. Det eftersträvas att hålla de flesta möten via telefon och video. Om detta inte är möjligt ska anställda använda kollektivtrafik (tåg eller buss). Inga inrikesresor får göras med flyg.

Läs gärna mer om de miljöbesparingar vår verksamhet i Sverige gjorde under 2022 här.

Våra kunder

Vår kärnverksamhet är att kunderna ska ha trygghet genom att vara försäkrade mot sina ekonomiska risker och att vi ska vara närvarande och hjälpa kunden när det finns behov av det. Kunderna ska vara trygga när de tecknar försäkringar hos oss – det är vår kärnverksamhet och grunden för det samhällsuppdrag vi har fått.

Bolagets vision är att erbjuda försäkringar till kunder med en bättre riskprofil än på marknaden i övrigt. WaterCircles har som övergripande strategi att erbjuda ett totalkundkoncept till privatkunder som har ett större försäkringsbehov och som är rädda om sina tillhörigheter, samt till småföretagskunder inom utvalda branscher.

Genom att endast fokusera på utvalda och riskmedvetna försäkringskunder vill bolaget erbjuda personlig rådgivning och en mycket hög servicenivå till dessa kundgrupper till ett för kunden förmånligt pris.
Ett av de strategiska mål som styrelsen satt upp är korrekt skadereglering med löpande och tydlig information till kunderna. Vi arbetar kontinuerligt med hur vi ska kommunicera med våra kunder både vid tecknande, förnyelse och skadereglering.

Mänskliga rättigheter – vårt löfte

WaterCircles åtar sig att ta socialt ansvar och respektera internationellt erkända mänskliga rättigheter, FN:s konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter och FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter.

Anställdas rättigheter

WaterCircles tillämpar ILO:s kärnkonventioner:

 • Anställdas rätt att vara med i fackföreningar
 • Företagets arbetsmiljö ska präglas av mångfald, respekt och omtanke
 • Diskriminering eller trakasserier får inte förekomma på arbetsplatsen
 • Alla medarbetare ges möjlighet till professionell utveckling och kompetenshöjning
 • Vi ska erbjuda en hälsofrämjande arbetsplats utöver vad som anges i lagens minimikrav

WaterCircles har antagit etiska riktlinjer för att säkerställa att bland annat hänsyn till mänskliga rättigheter, anställdas rättigheter och sociala villkor integreras i den dagliga verksamheten. Vi är övertygade om att engagerade medarbetare är en förutsättning för att kunna verka effektivt och nå våra mål. Företaget ska vara en arbetsplats där det råder full jämställdhet mellan kvinnor och män och där det inte förekommer någon diskriminering på grund av särskilda faktorer. Vårt mål är att skapa en inkluderande och god arbetsmiljö.

Den totala sjukfrånvaron för WaterCircles år 2022 var 3,74 %, varav den svenska verksamheten låg på 1,56 %.

Vid årets slut 2023 fanns 40 anställda i WaterCircles i Sverige, varav 48 % kvinnor och 52 % män. Ledningsgruppen i Sverige består av 4 kvinnor och 2 män.

Vi är en liten organisation och vi är måna om att alla medarbetare ska vara engagerade, motiverade, känna sig trygga och vi uppmuntrar medarbetarna att ge feedback på vad som är bra. Vi genomför regelbundet medarbetarundersökningar som följs upp.

Fokus senaste åren har varit att fortsätta att underlätta för våra medarbetare i en utmanande pandemi. Vi är stolta över hur våra medarbetare har antagit utmaningen och gett kundrådgivning från sina hemmakontor. Pandemin förändrade vårt sätt att arbeta och skapade nya vanor och former av interaktion. Det är upp till företagets chefer och medarbetare på olika avdelningar att hitta arbetssätt som balanserar behovet av närvaro och medarbetarnas önskan om flexibilitet. Vi har investerat i utrustning som underlättar digital interaktion och 2022 flyttade vi, i Norge, in ​​i nya lokaler som är designade för en mer hybrid arbetslösning och interaktion. Vårt tillvägagångssätt bygger på att varken produktionen eller medarbetarnas engagemang påverkades negativt av omfattande hemarbete. Vi anser dock att med hänsyn till medarbetarnas hälsa, företagets behov av innovation och utveckling av företagskulturen kräver en regelbunden närvaro på kontoret.

Grunden för hållbarhetsarbetet läggs också genom vår egen organisation. Hållbarhetsarbetet och ESG måste integreras i hela organisationen och bland alla anställda. Detta är ett kontinuerligt arbete.

I vår svenska verksamhet genomgår alla våra medarbetare kontinuerligt olika kurser och seminarier för att stärka sin kompetens. Det handlar om grundläggande miljökunskap och andra relevanta ämnen. Utbildningen bidrar till att skapa kunskap om vårt miljöarbete och insikt om varför ett miljö- och hållbarhetstänk är viktigt.

En ny HR-chef tillsattes och ett ledarutvecklingsprogram inleddes 2022.

Ansvarsfulla investeringar

Finansiell klimatrisk beskriver hur klimatförändringarna kan orsaka oförutsedda förändringar i den finansiella världen. Inom sitt ramverk har Task Force on Climate – Related Financial Disclosures (TCFD) identifierat tre riskkategorier där den största finansiella klimatrisken för investeringar antas komma i övergången till ett lågutsläppssamhälle där klimatregleringar, strängare utsläppskrav, förändrade kostnadsmönster och förändrade marknadspreferenser kan påverka värdet på investeringarna.

Förvaltningen av WaterCircles investeringsportfölj ska följa internationellt erkända normer för socialt ansvarsfulla investeringar (Socially Responsible Investments (SRI)) och följa FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (UN PRI), samt FN:s Global Compact, inklusive normer som handlar om miljö och klimat, mänskliga rättigheter, kemiska vapen, arbetsrätt och affärsetik (inkl. anti-korruption och anti-penningtvätt). Krav och metoder specificeras i WaterCircles kapitalhanteringsstrategi med tillhörande riktlinjer.

Vi har en strategi att inkludera ESG och klimatrisk i alla våra beslut och analyser för våra investeringar. Investeringsportföljen ska förvaltas ansvarsfullt i enlighet med FN:s Global Compact-principer, övervakas i enlighet med erkända krav på hållbarhet samt följa FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (UN PRI).

WaterCircles har obligationsfonder genom Storebrand, Arctic och Alfred Berg. Resterande medel placeras på banken.

Våra förvaltare har valt att följa FN:s principer för ansvarsfulla investeringar som tar hänsyn till företagets sociala och miljömässiga krav. Förvaltarna har processer för socialt ansvarsfulla investeringar och tar hänsyn till de etiska aspekterna av investeringar. Kraven på kapitalförvaltning är därmed uppfyllt och genomförs inom ramen för ansvarsfull förvaltning.

God bolagsstyrning

Vår verksamhet ska bedrivas på ett hållbart sätt. Det innebär att verksamhetsstyrningen är en förutsättning för långsiktigt värdeskapande och en integrerad del av vår strategi och dagliga verksamhet. Verksamhetsstyrningen innebär:

 • Att följa lagar och andra regler som ställs av myndigheter måste vara en självklarhet för WaterCircles.
 • Behandla ägare och investerare lika, säkerställa lika och säker tillgång till information om företagets verksamhet och följa kraven från styrelsen för bolagsstyrning (NUES).
 • Vi ska kännetecknas av hög etisk standard och bolagsstyrning i enlighet med bästa praxis. Det är ett krav att våra etiska regler efterlevs av alla anställda.
 • I WaterCircles råder nolltolerans mot korruption, inklusive mutor och gåvor som kan påverka beslut.

Försäkringar är mycket viktiga för samhället och därför är strikt reglerad och god bolagsstyrning avgörande för att nå våra mål. Vi är beroende av förtroende från kunder, ägare, investerare, myndigheter och samhället i stort.

WaterCircles har antagit etiska riktlinjer som även inkluderar hur företaget och dess anställda ska förhålla sig till och bidra till att bekämpa korruption, utöver de processer som genomförs i enlighet med de regler mot penningtvätt och finansiering av terrorism som försäkringsbranschen lyder under.

Alla våra anställda i Norge, inklusive styrelsen, genomgår en skräddarsydd utbildning om penningtvätts- och sanktionsbestämmelserna och företagets riskbedömning. Uppdaterad information om penningtvätt ges löpande. Varje år ska alla våra medarbetare genomgå kurser och uppdateringar i anti-penningtvätt, anti-korruption, integritet, gott uppförande vid konsultation och annat kundbemötande samt BankID och IT-säkerhet.

Leverantörer och partners – våra krav

På lång sikt är det vår ambition att ställa samma krav på våra leverantörer och andra partners som på oss själva när det gäller klimat och miljö, mänskliga rättigheter och socialt ansvar. Det handlar bl.a. om att ställa krav på, och följa upp, våra partners miljö- och klimatutsläpp och att de fungerar på ett energieffektivt sätt, inklusive att minska och återvinna avfall i största möjliga utsträckning.

Hållbarhetsrapportering

Vår externa rapportering ska vara i linje med redovisningslagens krav och följa FN:s principer för hållbara försäkringar (UN PSI) och Task Force on Climate Financial Disclosures (TCFD).

WaterCircles är medlem i Finans Norge som stödjer finansieringsinitiativet i FN:s miljöprogram genom att följa programmets principer för hållbar försäkringsverksamhet, PSI – Principles for Sustainable Insurance. Anslutningen innebär stöd för att uppnå övergripande mål – att bidra till en hållbar utveckling av försäkringsbranschen i Norge och Sverige. Genom Finans Norge får vi mycket användbar information och erfarenhetsutbyte i klimatrelaterade frågor. PSI innebär att kontinuerligt utvärdera hur företaget kan bidra till att nå målen om nollutsläpp av växthusgaser.

Status på åtgärder i förhållande till hållbarhetsmålen, vilka resultat som uppnåtts och vilka förväntningar vi har på detta arbete framöver ska årligen rapporteras till styrelsen som en del av ORSA-rapporten.