Skydda dig mot översvämning

9 augusti, 2023 | Kommentera

Den senaste tiden har höga vattenflöden på flera håll i landet orsakat allvarliga skador på både egendom och miljö. Vid kraftiga regnoväder finns det flera åtgärder som du kan vidta för att minska risken för vattenskador.

 1. Bygg gärna tak över garageportar och källartrappor.
 2. Installera översvämningsskydd i källare, exempelvis bakvattenskydd, avstängningsbar golvbrunn och backventiler på avlopp.
 3. Se till att täta fönster, dörrar, tak och eventuella sprickor i källargolv och takpapp.
 4. Kontrollera att brunnar, stuprör och dräneringsrör är rensade och i gott skick samt att rötter från träd och buskar inte nått ner i VA-systemet och orsakar stopp.
 5. Marken bör luta från fastigheten så att avrinning sker åt rätt håll.
 6. Om det finns brister i avrinning till avloppsnätet bör du informera kommunen så att de kan åtgärda felen.
 7. Det är bra att införskaffa lättmonterade skivor för att kunna täcka dörrar, fönster och ventiler vid översvämningar.
 8. Vid kraftiga regnmängder kan det vara bra att bygga tillfälliga vallar av sandsäckar och plast.
 9. Ha inte känslig och värdefull utrustning/installationer i fastighetens källarutrymmen.
 10. Samarbeta med din kommun och andra berörda fastighetsägare om en gemensam lösning.
 11. Förvara saker du är särskilt rädd om på vinden om du har både källar- och vindsförråd.
 12. Om du förvarar saker i källaren, förvara dem minst 50 cm ovanför golvet så minskar du risken att de skadas vid en eventuell översvämning eller får mögelskador.
 13. Var uppmärksam på brunnar vid nedsänkta garageinfarter, se till att dessa är noggrant rensade.
 14. Kontrollera hustaket och byt ut lösa och skadade tegelpannor.
 15. Se till att diken vid hustomten fungerar och har bra avrinning.